B&W besluit: begraafplaatsbeleid

Vorige week is het bestuur telefonisch geïnformeerd over het besluit van het college van B&W over het begraafplaatsenbeleid 2022-2026. Het college heeft onze bezwaren tegen dit beleid overgenomen en het beleidsplan aangepast.

Zoals jullie in eerdere nieuwsbrieven van 18 januari en 13 februari hebben kunnen lezen heeft het bestuur van de dorpsvereniging in het voorjaar een brief gestuurd om haar bezwaren kenbaar te maken.  Deze bezwaren betroffen het voornemen van de gemeente om voor de komende 5 jaar de mogelijkheid open te houden tot uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats in Midwolde. Dit zou de enige uitbreidingsmogelijkheid zijn van 27 begraafplaatsen in de Gemeente Westerkwartier.  We hebben de gelegenheid gekregen om in een tweetal gesprekken onze visie toe te lichten.

Zoals ook in een persbericht is vermeld heeft het college het beleidsplan goedgekeurd en zal het plan aan de raad worden voorgelegd.

Van: Communicatie | Gemeente Westerkwartier <Communicatie@westerkwartier.nl>
Datum: 29 september 2021 om 16:00:26 CEST
Aan: Communicatie | Gemeente Westerkwartier <Communicatie@westerkwartier.nl>
Onderwerp: pb Nieuw Begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2022-2026

Beste redactie,

Het college stemt in het met het nieuwe Begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2022-2026. Dit beleid is na een intensief traject van onderzoek en bijeenkomsten en gesprekken met inwoners, raad en uitvaartorganisaties tot stand gekomen. Het college legt het beleid nu ter vaststelling voor aan de raad. Meer hierover in onderstaand persbericht.

Groet,
Martien

Grootegast,
29 september 2021


Nieuw Begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2022-2026

Het college stemt in het met het nieuwe Begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2022-2026. Dit beleid is na een intensief traject van onderzoek en bijeenkomsten en gesprekken met inwoners, raad en uitvaartorganisaties tot stand gekomen. Het college legt het beleid nu ter vaststelling voor aan de raad.

Startnotitie
In 2020 heeft de gemeente een startnotitie over haar begraafplaatsen opgesteld. Deze is besproken met de raad, uitvaartondernemers en -verenigingen en vrijwilligers en medewerkers van de begraafplaatsen. Hierna heeft de gemeente het conceptbeleid opgesteld. Hier konden inwoners en organisaties op reageren. In de eerste helft van 2021 zijn deze reacties verwerkt. Daarnaast zijn nog gesprekken gevoerd met een aantal organisaties. Al deze opbrengsten hebben geleid tot het nieuwe Begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2022-2026.


Begraafplaatsenbeleid 2022-2026

Voor de herindeling voerde elke gemeente haar eigen beleid op het gebied van begraven. Na de herindeling heeft de gemeente Westerkwartier 27 begraafplaatsen in eigendom en beheer gekregen. Als eerste zijn in 2019 de tarieven geharmoniseerd. De gemeente benut de komende jaren om uniformiteit te realiseren bij de begraafplaatsen. De gemeente moet daarbij keuzes maken voor onderwerpen als de begraafcapaciteit, de graftermijnen en een natuurbegraafplaats. De gemeente volgt de ontwikkelingen op het gebied van begraven. Daarom stelt de gemeente nu eerst beleid op voor vijf jaren. Na deze periode kijkt de gemeente of er bijstellingen nodig zijn.


Begraafcapaciteit

Jaarlijks vinden ongeveer 200 overledenen hun laatste rustplaats op een van de 27 gemeentelijke begraafplaatsen. In het nieuwe begraafplaatsenbeleid houdt de gemeente deze 27 begraafplaatsen in stand. Met dit aantal begraafplaatsen heeft de gemeente voldoende begraafcapaciteit. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van begraven. Op dit moment daalt landelijk het aantal begrafenissen, stijgt het aantal crematies en is er een toename van begrafenissen op een natuurbegraafplaats.


Natuurbegraafplaats

In het nieuwe beleid is ruimte voor één natuurbegraafplaats in de gemeente. De gemeente ziet hierbij een rol weggelegd voor een particuliere initiatiefnemer om hier plannen voor te ontwikkelen. De gemeente geeft randvoorwaarden aan waaraan een natuurbegraafplaats moet voldoen.

___________________________________________

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martien van der Laan, communicatieadviseur gemeente Westerkwartier, telefoonnummer 06 52463699.

Lees het persbericht in ( PDF )