Dorpsvisie op de ontwikkeling van Midwolde

(Versie 2: juli 2022)

1. Dorpsvereniging, Statuten, Dorpsvisie

De dorpsvereniging is opgericht op 1 november 1979 en heeft in 1986 de statuten notarieel laten vastleggen.

In de statuten is onder meer het doel van de vereniging beschreven:

Artikel 3. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Midwolde en het stimuleren dan wel het tot stand brengen van activiteiten op maatschappelijk, cultureel, recreatief en ander terrein, voor zover het voor het welzijn van de inwoners van Midwolde nuttig is of kan zijn. Voorts stelt zij zich ten doel het specifieke karakter van het dorp Midwolde met zijn omgeving te bewaren.

Artikel 4. De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door:

  • het bevorderen van de eigen ontplooiing en activiteiten van de inwoners, al dan niet georganiseerd,
  • het betrekken van de inwoners en haar vereniging en instellingen bij het tot stand komen van activiteiten en voorzieningen in het dorp,
  • het tegemoetkomen aan de behoeften tot contact tussen inwoners en groepen hieruit,
  • het geven van voorlichting,
  • het eventueel beheer en exploitatie van een dorpscentrum en/of andere voorzieningen die nodig zijn om eerder genoemde taken te behartigen,
  • het nauw samenwerken met de plaatselijke overheid,
  • andere middelen, die kunnen bijdragen tot het doel.

De dorpsvisie beschrijft hoe deze algemeen geformuleerde doelstellingen in de praktijk moeten worden verwezenlijkt. Van tijd tot tijd wordt gekeken of de actuele dorpsvisie moet worden bijgesteld.

2. Dorpsvereniging, leden, bestuur

De leden vormen de dorpsvereniging. Zij zijn het ‘uitvoerend orgaan’ van de dorpsvisie. Dit kan individueel of in clubjes of commissies. Voorbeelden zijn de bouwcommissie, de redactie, website beheer, de activiteitencommissie, kascontrole etc.
Het bestuur zorgt ervoor dat de dorpsvisie onder woorden wordt gebracht en ook wordt nagestreefd en stelt de middelen hiervoor beschikbaar.
Van de leden wordt verwacht dat zij op een positief kritische wijze meedenken over de inhoud van de dorpsvereniging en zich waar mogelijk actief inzetten voor het realiseren hiervan.

3. Karakter en leefbaarheid

Midwolde is een mooi plattelandsdorp. Kenmerkend zijn: ruimte, rust, weidsheid, het coulissen landschap, vrijstaande en veelal oorspronkelijke lage bebouwing en gemoedelijke bedrijvigheid. In de dorpskern van Midwolde zorgen het Theehuis, de kerk, de bakker, de garage, de school, de dierenarts en enkele boeren voor een gemoedelijke bedrijvigheid.
De buitengebieden kenmerken zich door boeren bedrijvigheid en zeer landelijk wonen in vaak voormalige boerderijtjes.
Onder dergelijke omstandigheden is Midwolde, zowel in de dorpskern als in de buitengebieden, zeer leefbaar; het is er prettig wonen, werken en vertoeven. Door saamhorigheid wordt dit versterkt.

4. Duurzaamheid

De dorpsvereniging ondersteunt en stimuleert activiteiten voor een duurzame ontwikkeling van Midwolde en de Midwoldenaren.
Omdat duurzaamheid een breed begrip is volgt hieronder de definitie die wij hiervoor hanteren:
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een goed opgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.”

5. Bewaren van het karakter.

5.1 Ruimte

De ruimte van Midwolde is vastgelegd in het bestemmingsplan landelijk gebied. Deze wordt in 2020 herzien. De dorpsvereniging zet zich in om de onderstaande punten in komende bestemmingsplannen vast te leggen.

5.2 Wonen

Wonen in de dorpskern kenmerkt zich door ruime burgerwoningen en voormalige boerderijen. In de meeste gevallen hebben de woningen vrij uitzicht naar voren. Zij staan niet tegenover elkaar maar zijn om en om gesitueerd. Dit uitzicht wordt gewaardeerd en moet onbelemmerd blijven. Hierdoor is er geen ruimte voor nieuwbouw in de dorpskern van Midwolde.
Een aantal panden is gemeentelijk of rijksmonument. Dit verzekert dat het authentieke karakter van Midwolde wordt behouden. De dorpsvereniging zet zich in voor behoud van de monumentenstatus. In de buitengebieden van Midwolde wordt veelal gewoond in voormalige boerderijen en boerderijtjes. Bij de verbouw, herbouw of uitbouw van deze woningen kunnen de provinciaal of gemeentelijke beperkingen in afmetingen ruim geïnterpreteerd worden. Er is ruimte genoeg.
Ook moeten mogelijkheden voor bijgebouwen, vakantiewoningen ed. niet sterk worden beperkt. Er is ook ruimte voor enkele nieuwe woningen.

5.3. Bedrijvigheid

De bedrijvigheid in de dorpskern zorgt voor een levendig karakter. We ondersteunen de ondernemers waar mogelijk bij de bedrijfsvoering. De huidige bedrijven passen goed in Midwolde. De omvang van een bedrijf in de dorpskern moet passen bij de schaal van een plattelandsdorp. Groei van de huidige bedrijven buiten de in 2010 vastgestelde bouwblokken is niet gewenst.
Ook zal de dorpsvereniging zich verzetten tegen veranderingen of belangrijke uitbreidingen van bedrijfsactiviteiten als die niet in het karakter van een plattelandsdorp vallen.
Opzichtige reclameborden, lichtreclame e.d. passen niet in Midwolde.
De buitengebieden van Midwolde bieden ruimte voor groei van de huidige boerenbedrijven.
Ook bedrijvigheid aan huis zoals klussenbedrijven, paardehouderijen, kwekerijen en dergelijke passen in het karakter van de buitengebieden.
De dorpsvereniging staat kritisch tegenover grotere niet agrarische bedrijven die bezoekers aantrekken. Denk hierbij aan autohandel, dump. e.d.

5.4 Landschap

Het landschap in de dorpskern van Midwolde kenmerkt zich door met singels omzoomde, weilanden (coulisselandschap). De dorpsvereniging realiseert zich dat dit authentieke, kleinschalige karakter op gespannen voet staat met de huidige boerenbedrijfsvoering waarbij grootschaligheid wordt nagestreefd. Het staat kritisch tegenover aanpassingen aan de structuur van de singels en denkt actief mee aan alternatieven of compensatie. Ook het reliëf in het landschap, de waterlopen en authentieke wandelpaden moeten worden behouden.

Beuken langs de Hoofdweg moeten worden vervangen zodra ze vanwege de ouderdom worden gerooid. De dorpsvereniging denkt actief mee met het behoud dan wel vernieuwing van deze laanbomen.

Het landschap in de buitengebieden is weidser. De dorpsvereniging stimuleert het in cultuur houden van de weilanden door veeboeren ofwel het behoud ervan als botanische hooilanden die plek bieden aan weidevogels.
De petgaten op de diverse plekken aan de Pasop zijn overblijfselen van turfwinningen zijn daarom cultuurhistorisch waardevol. Deze moeten worden behouden. Langs de wegen in de buitengebieden hoort bermbeplanting

6. Saamhorigheid

De dorpsvereniging stimuleert de saamhorigheid door het organiseren van allerlei activiteiten om de mensen bij elkaar te brengen.
Deze activiteiten richten zich op zowel de jeugd, de ouderen en alles wat daartussen zit. Het bestuur stimuleert dat ook de leden zich actief inzetten bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten en stimuleren elkaar om mee te doen. Ook oud-inwoners van Midwolde worden hierbij niet vergeten.
De saamhorigheid wordt ook bevorderd door nieuwskrantjes (het Gele Boekje), de website en de nieuwsbrief. Hierin wordt het lokale nieuws, verslagen van activiteiten e.d. beschreven.

De dorpsvereniging bezoekt nieuwe inwoners. Voor nieuwe bewoners is er een speciaal informatieboekje over het dorp en de vereniging (Het Gele Welkomstboekje)

7. Het Theehuis

De dorpsvereniging is eigenaar van het Theehuis. Via een pachtovereenkomst wordt de exploitatie uitbesteed. Exploitatie heeft altijd het karakter van een Gasterij.

In de exploitatie moet ruimte zijn voor activiteiten van de dorpsvereniging en clubjes en organisaties die van Midwolde uitgaan.
De dorpsvereniging ziet toe op behoud van het monumentale pand en reserveert daartoe een deel van haar middelen.
Ze streeft naar voldoende reserves om in geval van een calamiteit het pand in de oorspronkelijke staat te herbouwen.
Bij voldoende reserves zullen de overige inkomsten uit de exploitatie aangewend worden voor het bereiken van de doelen in de dorpsvisie. Deelnemers aan activiteiten van de dorpsvereniging en verbonden clubs worden als voorbeeld gecompenseerd voor de commerciële prijsstelling van de consumpties.

8 Bedreigingen van de leefbaarheid

8.1 Verkeersveiligheid en hinder

Sluipverkeer door de dorpskern moet worden bestreden. De huidige gelijkwaardige kruisingen helpen mee aan het terugdringen van de snelheid.
Het parkeren nabij de bocht voor het garagebedrijf geeft onveilige situaties en daar moet een oplossing voor worden gezocht.
Grote aanloop bij partijen in het Theehuis of voor begrafenissen geeft parkeeroverlast langs de Hoofdstraat en zorgt voor onveilige situaties. De dorpsvereniging is voorstander voor het toegankelijk stellen van het weiland langs de begraafplaats als tijdelijke parkeerplaats, uitsluitend in deze gevallen en zonder dat dit het karakter van het weiland aantast.

De dorpsvereniging stelt zich ten doel om de verkeersintensiteit niet verder te laten toenemen en plannen voor alternatieve fietsroutes te ondersteunen.

Verkeersveiligheid in en rondom Midwolde verdient voortdurende aandacht. De leden worden gestimuleerd om onveilige situaties aan te geven en mogelijke oplossingen hiervoor te bedenken.

8.2 Hinder

De dorpsvereniging is kritisch tegenover bedrijfsmatige activiteiten die een regelmatig terugkerende hinder veroorzaken. Denk hierbij aan geluid, stof, geur, zicht, licht, drukte, zwaar verkeer, trillingen. De dorpsvereniging zal dan toezien op de naleving van voorschriften van vergunningen en de betreffende instanties hierop eventueel aanspreken.

Download hier de dorpsvisie door de jaren heen:
Midwolde-Dorpsvisie-2022.pdf (135 downloads )
Midwolde-Dorpsvisie-2011.pdf (805 downloads )
Midwolde-Dorpsvisie-1995.pdf (734 downloads )