Stand project HOV-Leek

P+R

P+RHet bestuur van dorpsvereniging Midwolde heeft met betrekking tot de aanpassingen in de N372 en een P+R bij de A7, actief meegedacht en ingesproken om inzicht te krijgen in de omvang en impact van dit project, ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek’.

Hieronder een gedeelte van de email welke wij als één van de belangstellenden ontvangen hebben m.b.t. bovenstaand project en de stand van zaken tot op dit moment.

Burgemeester en wethouders hebben op 24 februari 2015 een maatregelenpakket vastgesteld, gericht op het verbeteren van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in en om Leek. Het maatregelenpakket bestaat uit concrete maatregelen voor 19 locaties, variërend van het verbeteren van de kwaliteit van bushaltes tot de realisatie van een nieuwe afrit voor de bus vanaf de A7, vanuit de richting Groningen.
De maatregelen zijn vastgesteld in het kader van het project ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek’. Het betreft hier een project waarin samengewerkt wordt door de provincie Groningen, de gemeente Leek, het Openbaar Vervoer-bureau en Rijkswaterstaat.

De nu voorliggende maatregelen zijn de uitkomst van een uitwerking van een voorlopig maatregelenpakket, dat eind 2013 is vastgesteld. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de input die verkregen is tijdens de participatieavonden die in mei en juni 2014 zijn georganiseerd. Een overzicht van de ingekomen reacties en het commentaar daarop is opgenomen in de Reactienota ‘HOV Leek, Planuitwerkingsfase’, die bij deze mail is gevoegd. De opmerkingen die specifiek betrekking hebben op de parallelstructuur langs de Midwolderweg zijn opgenomen in de Reactienota ‘Parallelstructuur Midwolderweg’, die eveneens bij deze mail is gevoegd.

Op woensdag 11 maart 2015 vindt van 16.00 tot 20.30 uur in de Postwagen in Tolbert een informatiemarkt plaats, waar medewerkers van de samenwerkende organisaties aanwezig zijn om de voorgenomen maatregelen toe te lichten.
Hier kunt u zich laten informeren over de uitwerkingen op de verschillende locaties.

Het maatregelenpakket wordt op 15 april 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Ter voorbereiding van die vergadering vindt op donderdag 19 maart 2015 een openbare vergadering van de raadscommissie plaats.
Tijdens die vergadering kan gebruik worden gemaakt van het inspreek recht.

De gemeente Leek heeft op haar website een pagina aangemaakt met daarop de bestanden(PDF) met alle relevante informatie om trend de huidige stand van zaken rond dit project. Zie https://leek.nl/actueel/projecten/verbeteren-busverbindingen.html.

Als bestuur hebben wij geprobeerd van deze documenten een overzichtelijke samenvatting te maken. Zie hieronder:

P-R-Leek-en-N372-DV-Midwolde-Samenvatting-2015-03-06.pdf (2250 downloads )
P-R-Leek-en-N372-DV-Midwolde-Suggesties-2015-03-06.pdf (2009 downloads )

Deze samenvatting en reacties op onze suggesties en zienswijzen zijn ook te vinden op onze project pagina “P+R Leek“. Voor Midwolde zijn, denken wij, het meest van belang:

  • Locaties 1 /2: Aansluiting A7
  • Locatie 3: Rotonde Midwolde
  • Locatie 4: Bushalte Oude Zuiderweg

P+R LeekConclusie van dorpsvereniging Midwolde

Het bestuur van de dorpsvereniging Midwolde vindt het jammer dat er niet de moeite is genomen te onderzoeken waar de huidige gebruikers van de P+R vandaan komen.
Het bestuur blijft van mening dat de P+R bij Leek voor de eigen omgeving is en dat een groot P+R of Transferium dicht bij de stad moeten liggen zoals Haren en Hoogkerk.
De gekozen oplossing voor 100 parkeerplaatsen nu is zeer acceptabel mits deze goed in het landschap wordt ingepast en het daarbij qua aantal blijft.