Disclaimer

Dorpsvereniging Midwolde, hierna te noemen “DV Midwolde”, verleent belangstellenden toegang tot haar website www.midwolde.info, hierna “de website”, en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere media.

DV Midwolde behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid
DV Midwolde spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DV Midwolde.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DV Midwolde nimmer aansprakelijkheid aanvaarden

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DV Midwolde. Daar waar DV Midwolde gebruikt heeft gemaakt van teksten/beelden van derden zal een bronverwijzingen aangegeven worden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DV Midwolde, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie-en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies, om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Reageren
Het is mogelijk te reageren op berichten waaronder een ‘Reactie-vak’ te zien is. Deze reacties zijn geheel voor rekening van de plaatser: het bestuur van DV Midwolde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor uitspraken van derden. Ook kan de DV Midwolde geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies op deze site.

Privacy-regelement

Met deze regeling hebben wij vastgelegd op welke wijze wij, in overeenstemming met de privacywetgeving, gegevens beheren en verwerken van leden en oud-leden van de dorpsvereniging, bedrijfs-en contractgegevens van Gasterij Inkies en contactgegevens van organisaties waar we mee samenwerken.

Het verzamelen van gegevens
De gegevens die wij bewaren zijn voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoon en e-mailadres. Ook bewaren wij soms aanvullende gegevens als functie (bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester of bestuurslid, zoals vermeld op onze website) Als wij een adreswijziging van contactgegevens ontvangen dan verwijderen wij de oude gegevens. Voor onze administraties (waar ook persoonsgegevens in voorkomen) hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Soms bewaren we belangrijke en/of opvallende stukken langer dan deze termijn vanwege historisch belang.

DV Midwolde verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen:

  • Mailpoet (Online editor online digitale nieuwsbrieven)
  • Microsoft Excel (ledenadministratie / relatiebeheer)
  • Microsoft Office 365 Clouddienst (digitaal bestandsbeheer)
  • WordPress CMS (Open Source online websitebeheer)
  • SnelStart boekhoudsoftware (financiële administratie)

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze leden te informeren. Zo versturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief. Wij gebruiken het programma Mailpoet voor onze nieuwsbrieven, vanuit onze ledenadministratie en relatiebeheer worden alleen de e-mailadressen, voor- en achternamen en namen van organisaties hier naartoe gekopieerd.
Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor administratieve processen, zoals de incasso van contributie en versturen van de contributiefacturen.

Beeldmateriaal
Het komt regelmatig voor dat wij tijdens bijeenkomsten foto’s maken waar personen op staan. Deze gebruiken wij in de communicatie, bijvoorbeeld op de website, in nieuwsbrieven en jaarverslagen. Bij de opening van een bijeenkomst vragen we hiervoor toestemming.

Beveiliging
De DV Midwolde neemt de bescherming van privacygevoelige gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de dorpsvereniging maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens (dit geldt alleen voor email, voor- en achternaam) niet in verkeerde handen vallen. Op de website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via het contactformulier. Persoonsgegevens die we bewaren zijn in te zien. Ook zijn de gegevens op te vragen bij de secretaris van het bestuur. Mocht de beveiliging onvoldoende zijn geweest, dan spreken we over een datalek. Wij zijn wettelijk verplicht dergelijke lekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De bescherming van de gegevens
Alle bewaarde persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk zijn voor die personen die die gegevens vanuit hun functie/rol daadwerkelijk nodig hebben. Bij een mailing aan meerdere mailadressen worden de mailadressen afgeschermd.

Toestemming
Bij aanmelding als lid, het inschrijven voor een van onze activiteiten, het aanmelden voor de nieuwsbrief of een andere aanmelding bij onze organisatie vragen wij om akkoord te gaan met het privacy beleid.
Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geef je toestemming aan DV Midwolde om je persoonsgegevens te gebruiken voor de in dit document genoemde doeleinden.
Bij de publicatie van dit aangepaste privacy-document zullen we de leden alsnog vragen aan te geven als ze niet akkoord gaan met dit regelement. Bij ontbreken van toestemming zullen wij de persoonsgegevens verwijderen uit onze bestanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Leden hebben het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. En lid kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris van het bestuur. Als men vermoedt dat persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kan men ook direct een privacy -klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy beleid
DV Midwolde behoudt zich het recht voor om éénzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest actuele versie van dit privacy beleid is altijd te raadplegen via de website. Iedereen die n.a.v. een wijziging in dit beleid uitgeschreven wil worden kan dat schriftelijk of via email doorgeven aan de ledenadministratie.

Download hier de:
Midwolde-Disclaimer-privacyverklaring.pdf (933 downloads )

Wilt u toch iets kenbaar maken dan kan dit via het contact formulier.

Gebruikte bronnen voor deze website: